ALGEMENE VERKOOP-EN SERVICEVOORWAARDEN URBAIN TRADE BV

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, adviezen, aanbiedingen, verkopen en leveringen door Urbain Trade BV (hierna te noemen: “UT”) en maken deel uit van alle met UT gesloten koop- en serviceovereenkomsten.

Op afwijkende en/of aanvullende bedingen en/of eigen voorwaarden kan door de koper slechts een beroep worden gedaan indien en voor zover deze door UT uitdrukkelijk schriftelijk zijn geaccepteerd. Algemene (inkoop)voorwaarden van de koper binden UT niet.

De koper met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, stemt in met toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten tussen koper en UT.

Onder zaken wordt in deze voorwaarden verstaan alle door UT verkochte zaken, waaronder mede zijn begrepen apparatuur, onderdelen, diensten en ingrediënten voor zover daarvoor in deze voorwaarden geen afzonderlijke regeling is opgenomen.

Aanbiedingen/offertes/orders

Alle aanbiedingen en offertes van UT zijn vrijblijvend en binden UT op zichzelf niet.

Orders van de koper binden UT niet, zolang deze niet zijn aanvaard door UT dan wel UT met de uitvoering daarvan is begonnen.

Prijs

Tenzij anders overeengekomen zijn alle prijzen exclusief BTW, kosten van vervoer,

verzekering, installatie en heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

De prijzen zijn gebaseerd op de kostprijs op het moment van bevestiging van de

Overeenkomst door UT. Indien bijvoorbeeld door wisselkoersveranderingen, wijziging van voorschriften van de overheid, verhoging van grondstofprijzen of andere oorzaken, de kostprijs nadien verhoging ondergaat, is UT gerechtigd ook de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen. UT zal de koper daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen. De koper is gehouden de aldus verhoogde koopprijs te voldoen.

In een prijscourant opgenomen prijzen zijn steeds onder voorbehoud van wijzingen op grond

van verhoging van de kostprijs. Bestellingen op basis van in een prijslijst opgenomen prijzen zullen door UT worden geleverd tegen de ten tijde van levering geldende prijzen. Behoudens wanneer de prijsherziening betreft een prijs beschikking van overheidswege, zal een eventuele prijsverhoging gerelateerd zijn aan het door het CBS uitgegeven indexcijfer dat betrekking heeft op de kostenontwikkeling in de desbetreffende industrie.

Levering, levertijd, afname

Voor levering(en) van ingrediënten met een factuurwaarde van minder dan EUR 50,-

exclusief B.T.W. per levering kan UT € 10,- aflever/administratiekosten aankoper in rekening brengen.

Indien de koper de zaken afbestelt voordat deze zijn geleverd of betaald, zal UT

gerechtigd zijn alle door haar gemaakte kosten voortvloeiende uit deze annulering aan de

koper in rekening te brengen.

Apparatuur en onderdelen worden door UT op de overeengekomen plaats gemonteerd en

aangesloten. Voorwaarde voor levering is dat de koper de door UT aangegeven

voorzieningen treft, waaronder in ieder geval aansluitpunten voor water en elektriciteit en een

geschikte ruimte waarin de apparatuur kan worden geplaatst. De koper zal ervoor zorgen dat

de getroffen voorzieningen in overeenstemmin zijn met de toepasselijke voorschriften van

overheidswege. De kosten van het treffen van deze voorzieningen zijn voor rekening van de

koper. Indien de vereiste voorzieningen niet zijn getroffen, is UT gerechtigd alle kosten,

vergaand houdende met de geplande levering(en) aan koper door te berekenen…

Indien geen tijdstip voor levering is overeengekomen is UT gerechtigd om de verkochte

zaken op de overeengekomen dag of periode voor levering tussen 08.00 en 17.00 uur af te

(doen) leveren en/of te installeren.

In ontvangst genomen producten mogen slechts worden geretourneerd indien UT daartoe

zijn uitdrukkelijke voorafgaande toestemming geeft verleend. Indien de producten na de

aflevering van aard en/of samenstelling worden gewijzigd, geheel of gedeeltelijk worden

beschadigd of omverpakt, vervalt elk recht van de koper, voor zover het betreft claims wegens

gebreken in het geleverde.

Indien UT de zaken op de overeengekomen dag of periode en het eventueel overeengekomen tijdstip van levering aanbied en aflevering en/of installatie van de zaken niet mogelijk blijkt als gevolg van oorzaken toerekenbaar aan koper, is UT gerechtigd de door haar in verband met de levering gemaakte kosten in rekening te brengen en om de zaken voor rekening en risico van de koper op te slaan.

Onderhoudscontract

De maximale looptijd van het “Onderhoudscontract” wordt per contract bepaald.

Opdrachtgever verplicht zich de betaling op tijd en bij vooruitbetaling te voldoen. Opdrachtnemer heeft het recht de onderhoudskosten met ingang van een nieuw kalenderjaar te wijzigen overeenkomstig mutaties in de kosten voor loon, materialen en/of andere oorzaken.

Alle onderdelen die niet bij de apparatuur horen(stekkerdozen, bedrading, filters, wateraansluitingen, externe koelers) vallen buiten deze overeenkomst.

In geval van huur en/of overeengekomen korting op onderhoudscontract geld een verplichte afname van ingrediënten voor de betreffende apparatuur bij UT. Indien aan deze verplichting niet wordt voldaan, kan opdrachtnemer alle gegeven kortingen laten vervallen en wordt alsnog met terugwerkende kracht geleverde goederen en/of diensten in rekening gebracht.

De koper dient alle storingen en niet -functioneren van de apparatuur onmiddellijk (telefonisch, via fax of mail) met I.D.NR., aard storing en naam van melder aan UT door te geven.

Op eerste bericht van de koper, dat de apparatuur niet naar behoren functioneert, zal UT

binnen de in de serviceovereenkomst afgesproken termijn of zoveel mogelijk binnen 24 uur(tijdens kantooruren)aanvangen met het opheffen van storingen aan de apparatuur die zijn ontstaan bij normaal gebruik van de apparatuur door natuurlijke slijtage. Onder Preventief Onderhoud wordt mede verstaan het uitvoeren van de hiervoor benodigde reparaties en het vervangen van versleten, respectievelijk beschadigde onderdelen, met uitzondering van de periodieke vervanging van het waterfilter. De periodieke vervanging van het waterfilter is steeds voor rekening van de koper, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Indien de werkzaamheden het gevolg zijn van ondeskundig of verkeerd gebruik van de

apparatuur door de koper diens personeel of andere gebruikers van de apparatuur, al dan niet

opzettelijke beschadigingen van de apparatuur door de koper diens personeel of derden dan

wel andere aan koper toe te rekenen omstandigheden, wordt de daarmee verband houdende

werkzaamheden door UT geacht niet onder de serviceovereenkomst te vallen en kunnen

deze apart in rekening worden gebracht volgens de algemeen geldende tarieven van UT.

Indien op uitdrukkelijk verzoek van de koper werkzaamheden op andere dan voor UT

geldende werktijden en in het weekend worden verricht, is UT gerechtigd een toeslag aan

de koper in rekening te brengen.

Proefplaatsing

Indien de apparatuur door UT op proef wordt geplaatst na goedkeuring van de offerte door beide partijen geldt hiervoor een termijn van ten hoogte 10 werkdagen vanaf de datum- van inbedrijfstelling, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Gedurende deze termijn is voor het gebruik van de apparatuur geen vergoeding verschuldigd. De door UT geleverde ingrediënten e.d. kunnen door UT worden doorberekend en gefactureerd. Bij gebreke van een schriftelijk bericht door een van beide partijen aan de wederpartij voor het einde van de proeftermijn, treedt de koopovereenkomst door het enkele verloop van de proeftermijn volledig in werking.

Betaling/Zekerheid

Tenzij bijzondere betalingscondities zijn overeengekomen, dient bijschrijving van het

verschuldigde bedrag, zonder enige korting of compensatie te geschieden 21 dagen na

factuurdatum op de op de factuur vermelde (bank)rekening, tenzij uitdrukkelijk anders

overeengekomen en is vermeld op de factuur. UT is echter te allen tijde gerechtigd

vooruitbetaling of onmiddellijke contante betaling te vorderen in welk geval de koper is

gehouden daaraan te voldoen.

Indien een (betalings)korting of bonusregeling, onder welke benaming dan ook, is

overeengekomen is deze eerst opeisbaar en betaalbaar indien de koper zijn (betalings)verplichtingen jegens UT volledig is nagekomen.

Indien de koper enig door hem verschuldigd bedrag niet conform het bepaalde in deze

algemene voorwaarden voldoet , wordt hij geacht onmiddellijk en van rechtswege in verzuim te

zijn, zonder dat enige nadere ingebrekestelling is vereist. In dat geval worden alle vorderingen

van UT op de koper, uit welke hoofde dan ook, onmiddellijk opeisbaar, terwijl UT in dat

geval met onmiddellijke ingang aanspraak kan maken op vergoeding van rente van 1,5% per

maand of per gedeelte daarvan over het totale bedrag van die vorderingen.

Alle vorderingen van UT op de koper worden eveneens terstond opeisbaar wanneer;

beslag op een substantieel bestanddeel van het vermogen van de koper wordt gelegd , de

koper surseance van betaling aanvraagt, het faillissement van de koper is aangevraagd of de.

koper anderszins in betalingsmoeilijkheden is komen te verkeren, of indien de koper zijn

onderneming liquideert, in een andere rechtsvorm omzet, of aan een derde overdraagt, dan

wel de plaats van zijn vestiging en/of zijn woonplaats naar het buitenland verplaatst.

Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verband houdende met de inning door UT

van enige vordering op de koper komen voor rekening van de koper. De buitengerechtelijke

kosten worden geacht tenminste 15% van het te vorderen bedrag te bedragen met een

minimum van €115,-.

Koper is onder geen enkele voorwaarde gerechtigd zijn betalingsverplichtingen onder de

koopovereenkomst of deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk op te schorten of te

verrekenen.

Elke betaling door de koper wordt geacht te zijn betaling van de oudste nog openstaande

factuur, ongeacht of bij de betaling al dan niet uitdrukkelijk anders is vermeld.

Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

De eigendom van door UT geleverde zaken berust bij UT en gaat pas op de koper over

na volledige voldoening door de koper van al hetgeen UT van de koper te vorderen heeft.

Zolang UT een eigendomsvoorbehoud op door haar verkochte apparatuur heeft, staat het

de koper niet vrij die apparatuur te bezwaren, verkopen of anderszins te vervreemden.

De koper is gehouden op eerste verzoek van UT mee te werken aan de vestiging van een

bezitloos pandrecht op alle door UT geleverde zaken waarvan het eigendom op de koper is

overgegaan, tot zekerheid van de nakoming door die koper van al hetgeen UT van deze

nog te vorderen heeft. De koper is verplicht aan de vestiging van dit pandrecht en de

registratie daarvan zijn medewerking te verlenen. Indien en zolang op de geleverde zaken een

bezitloos pandrecht rust, dan wel de eigendom daarvan door UT is voorbehouden, is het

de koper niet toegestaan deze zaken te vervreemden dan wel te bezwaren.

Garanties

De zaken worden verkocht en geleverd met inachtneming van de gangbare toleranties voor

afmetingen, hoeveelheden en gewichten, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald door UT geldt de garantie voor de door haar geleverde

apparatuur en onderdelen gedurende één (1) jaar na plaatsing van die apparatuur of

onderdelen met uitzondering van “Second Life” goederen. De garantie beperkt zich tot het kosteloos vervangen van onderdelen, met uitzondering van voorrijkosten en arbeidsloon. In de totale kostprijs van het onderhoudscontract is rekening gehouden met deze garantie. Voor overige zaken geldt de garantie tot de houdbaarheidsdatum op de verpakking van de zaken. Indien op de verpakking van de zaken geen houdbaarheidsdatum wordt vermeld geldt een garantietermijn van twee maanden gerekend vanaf de dag van levering.

De garantie is beperkt tot de keuze van UT ;(1) kosteloos repareren of vervangen van

de zaken of (2): de koopprijs van de zaken aan de koper restitueren.

De garantie op apparatuur en onderdelen vervalt indien de koper deze heeft verplaats, op

ondeskundige wijze heeft gebruikt of laten gebruiken, onvoldoende heeft onderhouden of

reparaties en/of afstelling van de apparatuur heeft laten verrichten door anderen

dan UT zonder dat UT daarmee vooraf had ingestemd. Voor overige zaken vervalt de

garantie indien de koper de verpakking van de zaken heeft aangebroken, de zaken heeft

vermengd, verwerkt of bewerkt of deze op ondeugdelijke wijze heeft opgeslagen.

10 Aansprakelijkheid

10.1 De aansprakelijkheid van UT voor schade als gevolg van toerekenbare tekortkoming

en/of onrechtmatige daad is beperkt tot directe schade tot maximaal de restwaarde van de

onder de koopovereenkomst geleverde apparatuur. Voor zover onder de koopovereenkomst

alleen ingrediënten zijn of worden geleverd, is voornoemde aansprakelijkheid van UT

beperkt tot de factuurwaarde van de ingrediënten die onder de desbetreffende

koopovereenkomst zijn verkocht en geleverd De aansprakelijkheid van UT voor indirecte

of gevolgschade is uitdrukkelijk uitgesloten.

10.2 De aansprakelijkheidsbeperking als genoemd in artikel 10.1 geldt niet in geval van opzet of

grove schuld van UT en/of haar leidinggevende ondergeschikten.

Ontbinding

UT is gerechtigd de koopovereenkomst met onmiddelijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden indien koper een of meer van zijn verplichtingen niet , niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel een aanvraag daartoe wordt ingediend, surséance van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie van zijn onderneming zijn bedrijf anderszins komt stil te liggen, beslag op een deel van diens activa wordt gelegd een akkoord aanbiedt aan zijn crediteuren, of anderszins blijk geeft insolvabel te zijn.

Toepasselijk recht,taal en rechtsbevoegdheid

Op de koopovereenkomst en deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle

geschillen voortvloeiende uit, dan wel anderszins verband houdende met de

koopovereenkomst en/of deze voorwaarden, dienen uitsluitend te worden voorgelegd aan de

terzake bevoegde rechter te Amsterdam.

Gratis proefplaatsing

Bestel en Bezorgservice

Smaak garantie

Groot assortiment